Gizlilik Sözleşmesi | Başkent Fırsatı

Gizlilik Sözleşmesi

 

İş bu kullanım ve satış koşullarında yer alan, Başkent Fırsatı, Niş İnternet Hizmetleri Bilişim Reklam Turizm Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti ve "www.baskentfirsati.com" adlı internet Sitesini,

 

Site, "www.baskentfirsati.com" alan adında bulunan web Sitesini,

 

Kullanıcı, Site'ye üye olan ve Site aracılığı ile İşletme tarafından sağlanan ve/veya sunulan ve/veya ifa edilecek olan hizmetlerden faydalanan gerçek kişiyi,

 

İşletme, Site'de yayınlanacak ve Site aracılığı ile İşletme tarafından satışa sunulacak hizmetleri, Kullanıcı'ya bedeli karşılığında Site'de ilan edilecek koşul ve şartlarla sağlamayı kabul ve taahhüt eden gerçek ve tüzel kişileri, ifade eder.

 

İşletme ve Başkent Fırsatı birbirinden bağımsız ve ayrı tüzel/gerçek kişilerdir. Başkent Fırsatı, Kullanıcı ile İşletme’yi buluşturan bir platformdur. Başkent Fırsatı hiçbir surette Hizmetler'in Sağlayıcısı/sunucusu/ifa edicisi ve/veya İşletme'nin, bayii, vekili, acentesi veya temsilcisi vb. olarak addedilemez.

 

Başkent Fırsatı yalnızca Kullanıcı'ya ve İşletme'ye aracılık eder ve Kullanıcı ile İşletme'nin tarafı olduğu temel hizmet satış ilişkisinin tarafı değildir. İşletme, Kullanıcı'ya Hizmeti'i sağlamakla tek mükellef ve Hizmet'in satıcısı ve sağlayıcısıdır. Hizmetin satıcısı tarafından sağlanacak/sunulacak/ifa edilecek hizmetler Başkent Fırsatı'nın taahhüt ve garantisi altında değildir. Başkent Fırsatı'nın rolü İşletme ve Kullanıcı'yı buluşturan platform olarak yorumlanmalıdır.

 

Kullanıcı, Site'ye üye olmakla, ziyaret etmekle veya  kullanmakla, bu koşulları okuduğunu, anladığını ve bu koşullarla bağlı olduğunu ve hem bu koşullara hem de Site ile ilgili yürürlükte bulunan tüm kanunlara, yönetmeliklere ve sair mevzuata uyacağını açıkça kabul ve taahhüt etmiş olur. Başkent Fırsatı, Site'de ilan edilir edilmez yürürlüğe girmek üzere, herhangi bir zamanda bu koşullarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Kullanıcı'nın, Başkent Fırsatı bu koşullarda değişiklik yaptıktan sonra Site'yi üye olarak kullanmaya devam etmesi ve/veya Site aracılığı ile İşletme tarafından ilan ve teklif edilen satışlara katılması bu koşullardaki değişiklikleri kabul etmiş olduğu anlamına gelecektir. Kullanıcı, bu kullanım koşulları ile kabul ve taahhüt ettiği yükümlülüklerini ihlâl ettiği takdirde, Başkent Fırsatı tarafından üyeliğinin iptal edilerek Site'yi kullanımına son verilebileceğini, gelecekte Site'yi kullanmasına engel olunabileceğini, ve/veya aleyhine hukuki dava veya takip yoluna gidebileceğini kabul eder.

 

Kullanım koşulları'nın ihlal edildiğini, Başkent Fırsatı tespit ettiği durumlarda Kullanıcı'nın hesabını herhangi bir sebep ya da kanıt göstermeksizin iptal etme hakkına sahiptir. Bu durumda Kullanıcı'nın Site aracılığı ile elde etmiş olduğu tüm haklar da iptal edilmiş sayılacaktır. Kullanıcı, bu şekilde iptal edilen haklarına ilişkin Başkent Fırsatı'dan herhangi bir tazminat ya da geri ödeme talep etme hakkı bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı bu Site'nin sayfalarını sadece kişisel kullanımı için ziyaret etme ve  görüntüleme hakkı olduğunu kabul ve taahhüt eder.

 

Başkent Fırsatı, Site'de yer alan üyelik ve şahıs bilgilerini, Kullanıcı güvenliği ve kendi yükümlülüğünü ifa etmesi sırasında veya bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Kullanıcı, bu bilgilerin Başkent Fırsatı tarafından anılan amaçlarla kullanımına muvafakat eder. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif etme ve muhafaza etme hakkına sahiptir.

 

Kullanıcı'nın sisteme giriş araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b.)  üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, güvenliği, saklanması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı'nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlar dolayısıyla Başkent Fırsatı'nın, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

 

Kullanıcı, Başkent Fırsatı aracılığı ile İşletme tarafından sunulan, ifa edilecek olan ve sağlanan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandığı sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve izinsiz kullanılmasıyla ilgili hususların tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu kabul eder.

 

Kullanıcı, Başkent Fırsatı tarafından kendisine bu konuda özel ve yazılı olarak yetki verilmedikçe, bu Site'de yayınlanan bilgi ve içeriği, etkinlikleri izlemek ve tanıtıcı bilgileri almak, ve başka kişisel kullanım amaçları dışında herhangi bir amaçla kopyalamayacağını, yüklemeyeceğini, yayınlamayacağını, değiştirmeyeceğini veya başka bir şekilde dağıtmayacağını kabul ve taahhüt eder.

 

Kullanıcı, Başkent Fırsatı tarafından kendisine bu konuda özel ve yazılı olarak yetki verilmedikçe, Site'ye derin bağlanmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Bu Site'nin içeriği ve yazılımı, Başkent Fırsatı'na aittir ve telif hakkı korunmaktadır. Site sayfalarına kanuni telif hakkı uyarısı ve çeşitli tanıtma yazıları konulmuştur. Bu uyarı ve yazıların silinmesi veya kaldırılması yasaktır. Kullanıcı, bu uyarı veya tanıtma yazılarını ya da bunlarla birlikte verilen ek bilgileri silmeyeceğini veya kaldırmayacağını kabul ve taahhüt eder.

 

Kullanıcı, Site'nin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya yordam kullanmayacağını da kabul ve taahhüt eder. Site'yi veya içindekileri izlemek veya kopyalamak amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel prosesler kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, Başkent Fırsatı'nın altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem yapmayacağını da kabul ve taahhüt etmektedir. Kullanıcı, Başkent Fırsatı'nın açık ve yazılı iznini almadan, Site'nin içeriğini kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, değiştirmeyeceğini ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

 

Kullanıcı, Site'ye yetkisiz bağlantı ya da Site'de bulunan bir robot, örümcek veya başka otomatik aletin yetkisiz kullanımı da dahil olmak üzere Site'nin her türlü yasadışı ve/veya yetkisiz kullanımı yasaktır ve bu tür kullanım halinde, gerekli araştırmalar yapılacak ve medeni hukuk ve ceza hukuku tedbirleri ve gereken bütün uygun hukuki tedbirler alınacaktır.

 

Bu Site'yi, telif hakkına konu olan bilgi ve materyalleri açıkça yazılı izin almadan, geçerli bir savunması veya haklı bir sebebi olmadan yasadışı yollarla iletmek amacıyla kullanan Kullanıcı'ların hak ve imtiyazları sona erdirilecektir. Özellikle, bu Site'ye makaleler, görüntüler, öyküler, yazılım veya telif hakkına konu olan veya benzeri içerik koyan Kullanıcı'lar, Site'ye yükledikleri içeriğin üçüncü şahısların telif haklarına veya başka haklarına tecavüz etmediğinden veya bu hakları ihlâl etmediğinden emin olmalıdırlar. Bir Kullanıcı'nın bu Site'yi yasadışı bir hak tecavüzünün veya hak ihlâlinin bir aracı olarak kullandığı konusunda ilgili telif hakkı sahibinin veya onun temsilcisinin bize bildirimde bulunması ya da bunun bir mahkeme kararıyla veya ilgili Kullanıcı'nın ikrarıyla sabit olması halinde, ihlâlde bulunan Kullanıcı'nın bu Site'ye erişim ve/veya Site'yi kullanım hakları iptal edilecektir. Başkent Fırsatı'nın ileri sürülen tecavüzü veya hak ihlâlinin gerçekten yapıldığına inanması halinde, kendi takdirine göre, o Kullanıcı'nın bu Site'ye erişim veya Site'yi kullanım haklarını böyle bir bildirim, mahkeme kararı veya ikrardan önce de iptal etme hakkı saklıdır.

 

Kullanıcı'nın, Site'ye içerik veya başka bilgiler yüklemek amacıyla kullanması, başka bir Site'ye bağlanmak amacıyla Site'yi kullanmasından dolayı üçüncü şahısların maruz kalabileceği zarar ve ziyanları, ileri sürebileceği talepleri, Kullanıcı bizzat üçüncü şahıslara, bağlı şirketlerine, memur ve temsilcilerine, diğer ortaklarına ve çalışanlarına bu zararları tazmin edeceğini ve onların bu zararlarını gidereceğini de kabul ve taahhüt etmektedir.

Başkent Fırsatı, Kullanıcı'nın Site'den yüklediği dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını garanti edemez. Ayrıca, Site'nin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da Site'nin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da Site'ye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmez. Site ve içeriği "olduğu gibi" ve "mevcut haliyle" esasında sunulmaktadır. Başkent Fırsatı, Site'nin belirli bir amaca uygunluğu ve ticari değerine ilişkin garantiler de dahil her türlü başka aleni veya zımni garantiyi reddeder. Başkent Fırsatı, bunlarla sınırlı kalmaksızın ve fakat, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, bu Site'nin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

 

Başkent Fırsatı, Site üzerinde, Başkent Fırsatı'nın üçüncü kişi İşletme'nin sahip olduğu ve işlettiği kendi kontrolünde olmayan başka web Site'lerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, Başkent Fırsatı tarafından, sahibinden izin alınmak suretiyle referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olabilir ve web Site'sini veya Site'yi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web Site'si veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web Site' leri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web Sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Başkent Fırsatı'nın herhangi bir sorumluluğu yoktur.  Başkent Fırsatı, Site'nin kullanılmasından ya da Başkent Fırsatı hizmetinin kullanılmasından beklenebilecek sonuçlar konusunda hiçbir garanti vermez. Site'nin üçüncü şahıs Kullanıcı'ları, Başkent Fırsatı Kullanıcı'ları, reklamcıları ve/veya sponsorlarının Başkent Fırsatı hizmetiyle ilgili ve Başkent Fırsatı aracılığı ile kullanılan hizmetlerle ilgili ya da Kullanıcı'nın Site'yi ve/veya Başkent Fırsatı hizmetini kullanmasıyla ilgili fiil, ihmal ve davranışları için her türlü sorumluluğu reddeder. Başkent Fırsatı, herhangi bir etkinliği organize eden kişiler, icracılar, kurumlar veya başka üçüncü şahısların Site'yle bağlantılı veya Site'ye atıfta bulunan ürünleri, hizmetleri, fiil veya ihmalleri nedeniyle de sorumlu tutulamaz.

 

Başkent Fırsatı, bu tip zararların olabileceği kendisine önceden bildirilmiş olsa bile, kâr kaybı da dahil dolaylı, arızi ve özel zararlar veya netice kabilinden doğan zararlar veya cezai tazminatlar için Kullanıcı'ya karşı hiçbir durumda sorumlu tutulamaz. İş bu koşulların Başkent Fırsatı'nın sorumluluğunu sınırlayan hükümlerinden birinin ilgili mahkeme tarafından ilgili mevzuata aykırı bulunması halinde söz konusu hüküm mevzuata uygun olan ve sorumluluğu en fazla sınırlayan hali ile geçerli sayılacak ve Başkent Fırsatı'nın sorumluluğu buna göre belirlenecektir.

Kullanıcı Site'yi kullanmakla, Site hakkında veya Site ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde, bu ihtilâfın kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini ve İstanbul Merkez mahkemelerinin görev ve yer olarak yetkili olacağını kabul etmektedir.

 

 


II.Satış Koşulları

 

İşletme tarafından Site aracılığı ile sunulan veya ilan edilen veya teklif edilen hizmetleri satın almak için Site'ye üye olmak zorunludur.

Kullanıcıların Başkent Fırsatı’ndan aldığı hizmet, İşletme tarafından satışa sunulan hizmetlerin Kullanıcı'lar tarafından site aracılığıyla satın alınması ve Site'de ilan edilen koşul ve şartlarla kullanılması ile sınırlıdır.

 

Yeme içme mekanları, eğitim merkezleri, dans ve müzik toplulukları, spor merkezleri, kişisel bakım merkezleri, etkinlik düzenleyen kişiler, tatil yerleri, kişisel gelişim kursları bu etkinlikleri muhtelif sebeplerle iptal edebilir veya erteleyebilirler. Bu gibi hallerde, eğer ilgili hizmete ilişkin bedel Başkent Fırsatı tarafından İşletme'ye ödenmişse Kullanıcı'dan tahsil edilen bedelin kullanıcıya iadesi İşletme tarafından yapılacaktır. Eğer İşletme'ye aktarılan bedel ile Başkent Fırsatı'nın tahsil ettiği bedel arasında bir fark varsa, Başkent Fırsatı'nın yükümlülüğü bu fark bedeli ile sınırlıdır. Başkent Fırsatı'nın İşletme'ye aktardığı tutara ilişkin herhangi bir geri ödeme sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

 

Site aracılığı ile İşletme tarafından satılan hizmetin kullanılmasının İşletme'den randevu alınması ya da rezervasyon yaptırılması yoluyla kullanılacak olması durumunda, randevu ve rezervasyon tarih ve saatleri, Kullanıcı ile İşletme arasında belirlenecektir. Rezervasyon iptal ve değişiklikleri için Kullanıcı'ya tanınmış olan süreler fırsat detaylarında belirtilmiştir. Bu sürelerin aşılması durumunda yaptırılan rezervasyon ve randevulara ilişkin fırsat kodları Kullanıcı tarafından hizmete dönüştürülmüş sayılacaktır. Bu durumda Başkent Fırsatı'nın Kullanıcı'ya herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır. 

 

Kullanıcı, Site aracılığı ile İşletme tarafından ilan ve teklif edilen hizmeti yine Site'de ilan edilen satış koşul ve şartları ile sınırlı olarak İşletme'den satın aldığını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı'nın satın almış olduğu hizmetin ilan edilen koşul ve şartlarında değişiklik talepleri kabul edilemez.

Kullanıcı, Başkent Fırsatı aracılığı ile İşletme'den satın aldığı hizmeti tek seferde kullanacaktır. Kullanıcı'nın ödediği bedele ilişkin fatura veya fiş, hizmetin ifa edilmesi sırasında veya en geç 7 gün içinde İşletme tarafından düzenlenerek Kullanıcı'ya verilecektir. Başkent Fırsatı hizmetin sağlayıcısı, sunucusu veya ifa edicisi olmadığından bu konuda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. 

 

İşletme, Kullanıcı'ya sunulan hizmetten Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında sorumludur. Kullanıcı Yönetmelikle sınırlı olarak kendisine tanınan cayma hakkını, herhangi bir sebep göstermeksizin,  hizmeti satın aldığı tarihten itibaren 7 gün içerisine kullanma hakkına sahiptir. Kullanıcı, cayma hakkını kullanması halinde, satılan hizmetin Başkent Fırsatı tarafından kendisine satılan çekin bedeli ile sınırlı talepte bulunacağını kabul ve taahhüt eder.

Cayma hakkı, Kullanıcı'nın kupon koduna ilişkin hizmetin ifasına başlanmış ya da tamamlanmış olduğu durumlarda kullanılamaz.  Cayma hakkı, fiyatı borsa ya da teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mal ya da hizmetlere yönelik ilan ve teklifler için, Kullanıcı'nın taleplerine bağlı olarak hazırlanmış ve geri alınması mümkün olmayan ya da çabuk bozulmaya müsait veya son kullanma tarihi geçme olasılığı bulunan malların satın alınmasına yönelik ilan ve teklifler için, İşletme tarafından sunulan hizmetin elektronik ortamda anında ifasının söz konusu olduğu durumlarda  geçerli değildir.

 

Kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, kozmetik ürünleri, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, kırtasiye sarf malzemeleri gibi ürünlerin teslimine ilişkin ilan ve teklifler için, cayma hakkı ancak İşletme tarafından Kullanıcı'ya iletilen ambalajın açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olması halinde kullanılabilir.

Cayma hakkının kullanımına ilişkin talep Başkent Fırsatı'ya faks, iadeli taahhütlü posta ya da e-posta yoluyla yazılı olarak iletilmelidir. Cayma hakkının kullanılması durumunda, eğer cayma hakkının kullanılmasına imkan veren koşullar sağlanmaktaysa, cayma bildiriminin Başkent Fırsatı'ya ulaştığı tarihten itibaren 10 gün içinde Başkent Fırsatı tarafından tahsil edilmiş olan tutar Kullanıcı'ya iade edilecektir.

Etkinlik, seyahat,  konaklama, eğlence sektörü alanlarında faaliyet gösteren İşletme'lerin Site aracılığı ile Kullanıcı'ya satışını yaptıkları hizmetlerin belirli bir tarihte ya da zaman diliminde ifa edilmesi söz konusu olduğu (gösteri, konser, tur, uçuş vb. hizmetler) durumlarda, cayma hakkı geçerli değildir. Bu gibi hizmetlerin çeşitli koşullara bağlı olarak İşletme tarafından ifa edilemediği durumlarda, İşletme'nin ilgili hizmeti ifa edilebileceği tarihin ya da tarihlerin tayin edilmesi Kullanıcı ile İşletme arasında yürütülecek iletişime dayalıdır. Kullanıcı, bu gibi hizmetlerin İşletme tarafından ifasının mümkün olmadığı durumlarda yüklenmiş olabileceği ek harcamalara ilişkin Başkent Fırsatı'nın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

Kullanıcı, İşletme'nin münferit ve tek sorumlu olarak, Hizmetler'e ilişkin, başta 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun kapsamındaki ilgili mevzuat ve kapsamına giren Hizmetler için Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri de dahil olmak üzere, bu kanunlar uyarınca çıkarılmış tüm Yönetmeliklere, Tebliğlere ve sair ilgili mevzuata, ayrıca Hizmetler'in kapsamına girdiği her türlü kanun ve ilgili mevzuata uymakla yükümlü olduğunu, bu mevzuatın satıcıya veya sağlayıcıya yüklediği her türlü borcun ifası ve her türlü Kullanıcı talebinden dolayı tek sorumlu olduğunu, İşletme'nin ilgili yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde Başkent Fırsatı'nın hiçbir sorumluluğu bulunmadığını, Başkent Fırsatı'nın İşletme'nin Hizmetler'i mevzuata uygun ve/veya taahhüt ettiği biçimde sağlayacağı yönünde hiçbir garantisi ve taahhüdü bulunmadığını ve Başkent Fırsatı'dan bu nedenlerle herhangi bir talepte bulunmayacağını, ilgili taleplerini yalnızca İşletme'ye yönelteceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

Kullanıcı, İşletme tarafından Site aracılığı ile satılan ya da sağlanan ürün ve hizmetler alkollü içki tüketimini içerebileceği durumlarda, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre, söz konusu ürün ve hizmette yer alan alkollü içkiyi tüketebilecek ve satın alabilecek yaşta (18 yaş ve üzeri) olduğunu ve söz konusu ürün ve hizmetlerin görsellerinin hiçbir şekilde Kullanıcı'yı alkol tüketimine özendirir nitelikte olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

Başkent Fırsatı, İşletme tarafından Kullanıcı'ya sunulan ve/veya sağlanan hizmetin kusurlu ya da ayıplı olması ve/veya belirlenen süre içerisinde sunul(a)maması/sağlan(a)maması dolayısıyla sorumlu değildir. Kullanıcı, Başkent Fırsatı'nın hizmeti sunan kişi değil, yalnızca İşletme ile Kullanıcı arasında aracılık yapmakta olduğunu kabul etmektedir. Kullanıcı, bu türlü talepleri yalnızca İşletme'ye karşı ileri süreceğini, Başkent Fırsatı'nın bu yönde bir garantisi veya taahhüdü bulunmadığını, Başkent Fırsatı'ya karşı her hangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

Kullanıcı'nın Başkent Fırsatı aracılığı ile satın aldığı hizmet, İşletme veya 3. kişiler tarafından düzenlenen başka kampanyalarla birleştirilemez.

 

Kullanıcı, hizmetin kullanımı için verilen şifrenin çalınması veya 3. kişilerce kullanılması halinde Başkent Fırsatı'nın ya da İşletme'nin sorumlu olmayacağını kabul eder.

Başkent Fırsatı çekinin geçerli olacağı tarih ve süreler Site'de satış koşul ve şartları ile birlikte ilan edilecek olup; bu süre içerisinde kullanılmayan çekler geçerliliğini yitirecektir. Kullanıcı, süresinde kullanılmayan çekler nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

İşbu Sözleşme Kullanıcı tarafından okunarak kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir

Fırsatlarınız Başkent Fırsatı'nda yayınlansın!

Şimdi kayıt olarak fırsat ve indirimlerinizden herkesin haberdar olmasını sağlayabilirsiniz.

Firma Kayıt Rehberi